Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού

Η αστικοποίηση και οι δραστηριότητες της πόλης επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κλίμα ενός τόπου. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την υγεία και τη θερμική άνεση των πολιτών. Η βιοκλιματική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού προσφέρει την δυνατότητα παρεμβάσεων µε στόχο τον περιορισμό ή και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων µε παράλληλη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών. Ειδικότερα για τους υπαίθριους χώρους επιθυμητές είναι οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην καλυτέρευση του μικροκλίματος των χώρων αυτών, έτσι ώστε να βρουν ευρύτερη χρήση και χρησιμότητα, καθώς επίσης να είναι ικανοί να επιδράσουν και να βελτιώσουν το αστικό μικρόκλιμα της πόλης τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αστική Θερμική νησίδα

Η πυκνή δόμηση των πόλεων και η ανθρωπογενής θερμότητα ¬από τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα κλιματιστικά κτλ. είναι οι παράγοντες που προκαλούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τροποποιούν το μικροκλίμα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Στις πυκνά δομημένες αστικές περιοχές οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από ό,τι στα αραιοκατοικημένα προάστια.

Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμική άνεση του ανθρώπου στους αστικούς υπαίθριους χώρους

Στις ημέρες µας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τους υπαίθριους χώρους στο αστικό περιβάλλον, καθώς έχει γίνει κατανοητό ότι συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής των πόλεων, ή αντιθέτως αν δεν είναι σωστά διαμορφωμένοι δύναται να εντείνουν την απομόνωση και την κοινωνική αποξένωση. Δυστυχώς, η έλλειψη συντονισμού διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που ελέγχουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων υπαίθριων χώρων δημιουργούν τοπία από πλατείες, διαδρόμους κίνησης πεζών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.α. κενά και χωρίς να προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη να τα αξιοποιήσει.

Συνέχεια ανάγνωσης

Προδιαγραφές εγκατάστασης δένδρων

Το ιδανικό για την εγκατάσταση είναι σκαφτεί μια περιοχή βαθιά και περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της ριζόσφαιρας. Το έτοιμο μίγμα εδάφους θα ενθαρρύνει την αύξηση ρίζας πέρα από τη ριζόσφαιρας και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιέστερο δέντρο. Στη μεταφύτευση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το χώμα θα κρατηθεί γύρω από τις ρίζες. Πάντα πρέπει οι χειρισμοί του δέντρου να γίνονται από τη μπάλα χώματος και όχι από τον κορμό ή τους κλάδους. Επίσης δεν πρέπει να στεγνώσει η ριζόσφαιρα κατά την μεταφύτευση. Ακόμη δεν πρέπει να τραυματίσουμε την ρίζα όταν τοποθετείται.

Συνέχεια ανάγνωσης